Întrebări Frecvente

Încercăm să răspundem aici, în conformitate cu Metodologia de concurs, anexele publicate și Ghidul Finanțatorului POCU, celor mai frecvente întrebări legate de concursul de planuri de afaceri.

Câte locuri de muncă sunt obligat să înființez pentru a beneficia de finanțare prin acest proiect?

Este obligatorie înființarea a cel puțin 2 (două) locuri de muncă. Pentru finanțare în plafonul maxim sunt necesare cel puțin 5 (cinci) locuri de muncă.

În cât timp de la semnarea contractului de finanțare trebuie să înființez locurile de muncă la care mă angajez prin planul de afaceri?
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri, proporțional cu valoarea ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, se demarează procedurile legale de recuperare a subvenției acordate.
Cât timp sunt obligat să mențin locurile de muncă înființate?

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si minim 6 luni in etapa III de implementare. Atenție: în toată această perioadă, beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).

Angajații trebuie sa fie obligatoriu cu norma întreagă (8 ore) sau pot fi și part-time?

Norma de lucru a angajaților propuși prin planul de afaceri trebuie să satisfacă necesitățile business-ului în realizarea obiectivelor propuse. Norma întreagă este un plus, deoarece vine în concordanță cu implicarea cât mai activă în realizarea obiectivelor. Normele parțiale presupun un timp de lucru redus, având efect și asupra implementării planului propus. Cu toate acestea, normele propuse pot să fie intregi, part time sau combinate, în funcție de necesitatea de personal care să îndeplinească obiectivele planului de afaceri propus spre finanțare

Pot să fiu acționar unic sau acționar majoritar în momentul depunerii dosarului pentru concursul de planuri de afaceri?

Conditia privind actionarul unic se verifica la semnarea contractului de subventie, in cazul in care planul de afaceri este finantabil.

Pot fi înființate afaceri prin proiect și în mediul urban și în mediul rural?

Da

Pot fi înființate afaceri oriunde în țară?

Nu, doar în regiunea CENTRU (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Forma juridică de organizare a întreprinderii nou înființate trebuie să fie neapărat SRL, sau poate fi și SA, PFA etc.?

Pot fi înființate orice tip de societăți (SRL-D, SNC, SA etc), precum cele reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar pot fi și societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare; asociații și fundații; entități reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Ce fel de afaceri NU POT FI FINANȚATE prin acest proiect?

Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari. ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export

- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

- ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Cum se acordă ajutorul de minimis?

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

• Tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.

• Tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a primei tranșe de subvenție acordate.

Cât timp sunt obligat să păstrez activitatea firmei nou înființate?

Întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 18 luni de la semnarea contractului de subvenție, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a III-a de implementare.

Capitalul social va fi considerat cheltuială eligibilă?

Capitalul social/patrimoniul/aportul inițial necesar pentru constituirea întreprinderii reprezintă sursa proprie permanentă a întreprinderii constituită la înființarea acesteia prin aporturi personale în bani, nefiind cheltuială eligibilă.

În câte tranșe se plătește ajutorul de minis și în ce perioadă?

Plata efectivă a ajutorului de minimis se va face in 2 tranșe:

- Tranșa I, de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;

- Tranșa a II-a (finală) reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a atins toti indicatorii asumați prin contractul de subvenție.

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința într-una din regiunile eligibile, în mediul urban sau rural?

Nu

Este obligatoriu să fiu asociat unic în firma nou înființată prin acest proiect?

Nu este obligatoriu să fiți asociat unic, dar trebuie să dețineți calitatea de reprezentant legal și acționar majoritar, iar după caz, în funcție de tipul întreprinderii înființate, și calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis, pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului de subvenție.

Pot fi asociat la mai multe firme finanțate prin acest proiect?

O persoană poate participa în calitate de asociat/administrator/angajat în maxim una din întreprinderile înființate și finanțate prin acest program.

Toate cheltuielile aferente implementării planului de afaceri trebuie făcute în primele 12 luni de la înființare? În etapa a III-a pot achita salarii din subvenție, având în vedere că aceste salarii sunt cheltuieli angajate în etapa a II-a?

Toate cheltuielile aferente implementării planurilor de afaceri trebuie angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri. Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de către beneficiarul ajutorului de minimis poate fi efectuată și ulterior celor 12 luni de implementare, însă doar pentru cheltuieli necesare implementării planului de afaceri în cele 12 luni din etapa II și doar cheltuieli angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri în etapa II. În perioada ulterioară, de minimum 6 luni, de sustenabilitate, respectiv in cadrul etapei III, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create; In etapa III toate cheltuielile vor fi suportate de catre aplicant.

Se poate achiziționa și un autoturism pentru a fi folosit la activitățile firmei?

Da, se poate, cu o bună justificare a necesității.

Pentru achiziție autoturism, pot achita avans din finanțare? Câte rate de leasing pot achita din finanțare?

Leasingul eligibil este leasing operational. Acest leasing functioneaza pe principiul inchirierii auto, autovehiculul ramanand in proprietatea locatorului. Pentru acest leasing nu se acordă avans, iar ratele plătite pe durata de implementare a afacerii sunt eligibile și trebuie cuprinse în buget la capitolul cheltuieli cu chirii/inchirieri

Plata TVA este o cheltuială eligibilă? Cum să luăm în considerare prețurile, cu sau fără TVA?

Pentru toate achizițiile bugetate veți evidentia TVA-ul aferent. în cazul în care societatea pe care o veți înființa va fi plătitoare de TVA, acest TVA nu va fi eligibil din proiect, deoarece veți avea posibilitatea recuperării lui de la ANAF. Dacă societatea va fi neplătitoare de TVA, atunci acest TVA va putea fi suportat din bugetul proiectului prin finanțare.

Trebuie anexate la planul de afaceri pre-contracte cu clienți, de chirie sau cu viitorii angajați?

Orice documente pe care le aveți, care vin în susținerea potențialului afacerii propuse, sunt un plus și se pot atașa.

Ce indicatori trebuiesc atinși obligatoriu pentru a nu fi nevoit să returnez finantarea?

Pentru a nu restitui finanțarea,trebuie să faceți dovada operaționalizării afacerii. în aces sens veți realiza angajările din planul de afaceri, achiziții, veți obține autorizările necesare funcționării etc. Achizițiile vor fi realizate conform unei metodologii ce va fi pusă la dispoziție de către Asociația Culturală Amphion.

În caz că în primii ani firma va ieși în pierdere trebuiesc returnați banii?

Nu

În caz că vor fi diferențe între bugetul cerut și achizitii, vor trebui returnați banii?

Nu. Există posibilitatea ca ulterior semnării contractului de finanțare să se facă acte adiționale pentru a regla aceste diferențe de prețuri din economii sau alte linii necheltuite

Pot sa acord din surse proprii salarii mai mari decât cele pe care le voi specifica în planul de afaceri?

Da, este posibil să veniți cu contribuție proprie pe oricare din liniile bugetare, însă în planul de afaceri va trebui sa explicitați sursa acestei cofinanțări

În buget trebuie să prevăd cheltuielile necesare funcționării sau doar cheltuielile pentru care cer finanțare?

În buget veți trece toate cheltuielile pe care doriți să le acoperiți din finanțarea nerambursabilă.

Cum delimitez în bugetul planului de afaceri cheltuielile cu achizițiile inițiale de cele care sunt amortizabile? În buget trec valoarea achizițiilor sau valoarea amortizării lunare aferente acestora?

În buget veți trece valorile de achiziție pentru fiecare poziție ce o veți achiziționa. Partea de amortizare, și alte elemente ce țin de distribuirea cheltuielilor, le veți prinde in contul de profit și pierdere și celelalte proiecții financiare.

Prețurile pe care le voi specifica în panul de afaceri trebuie să le păstrez și să mi le asum ca și indicator, sau am libertate în stabilirea prețurilor după începerea activității?

Pozițiile bugetate sunt obligatorii de respectat. Dacă, ulterior semnării contractului de finanțare, veți constata că nu mai corespund prețurile cu cele bugetate, veți iniția un act adițional, prin care veți regla bugetul cu noile estimări.

În caz că nu voi atinge cifra de afaceri prognozată, va trebui sa returnez banii?

Nu, însă este recomandat să faceți previziuni realiste, ce pot fi îndeplinite

Sunt eligibile cheltuielile legate de autorizația de construcție?

Costurile pentru lucrări de construcții, achiziții de construcții și achiziții de terenuri nu sunt eligibile conform Ghidului finanțatorului POCU. Cu toate acestea, sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea spațiilor de funcționare sau al spațiilor de producție (zugrăveli, dotări, etc) ale afacerii. Aceste lucrări de amenajare nu necesită eliberarea de autorizație de construcție.

Este necesar să includ în planul de afaceri și dovada terenului pe care va fi amplasată întreprinderea nou creată?

Nu este nevoie să prezentați dovada, e suficient să precizați în planul de afaceri că veți pune la dispoziție resurse precum terenul menționat și orice alte resurse pe care le considerați oportune pentru realizarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri.

Tweet
Pin
Share
Share